ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ


Τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που συμμετέχουν στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα, καλούν τους υποψηφίους που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή να υποβάλουν αίτηση στις ερευνητικές περιοχές που ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω και αφορούν γνωστικά αντικείμενα μελών ΔΕΠ του Προγράμματος:

 • Ανάλυση / Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
 • Επιχειρησιακή Έρευνα και Προσομοίωση
 • Ποιότητα Υπηρεσιών και Κατανομή Πόρων σε Ασύρματα Κινητά Δίκτυα (QOS & Resource Allocation in Wireless Mobile Networks)
 • Τεχνο-Οικονομικά των Τηλεπικοινωνιών και Οικονομικά των Δικτύων (Techno-economics of Telecommunications and Network Economics)
 • Προσαρμοστική και Κινητή Ηλεκτρονική Μάθηση ( Adaptive and Mobile E-Learning)
 • Κινητό Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Mobile E-Commerce)
 • Επιχειρηματική Μοντελοποίηση και Αρχιτεκτονικές
 • Ολοκλήρωση Επιχειρηματικών Εφαρμογών (enterprise application integration)-Διαλειτουργικότητα (interoperability)
 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-government)
 • Πληροφοριακά Συστήματα για Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
 • Πληροφοριακά Συστήματα και Στρατηγικό Management
 • Σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web)
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Το Διδακτορικό Δίπλωμα του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμεται για μια πρωτότυπη συμβολή σ' ένα από τα θέματα που αποτελούν αντικείμενο των Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν από 7 Δεκεμβρίου 2009 έως 8 Ιανουαρίου 2010 στη Γραμματεία των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών τα παρακάτω δικαιολογητικά εφόσον προηγουμένως έχουν την σύμφωνη γνώμη προτεινόμενου Επιβλέποντα Καθηγητή:

 1. Έντυπη αίτηση στην οποία αναγράφεται το πεδίο έρευνας (το έντυπο παραλαμβάνεται από τη γραμματεία ή από το δικτυακό τόπο http://www.uom.gr)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Επίσημο αντίγραφο πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος
 4. Επικυρωμένα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο) των ανωτέρω πτυχίων,
 5. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ (τα έντυπα των συστατικών επιστολών παραλαμβάνονται από την γραμματεία ή από το δικτυακό τόπο http://www.uom.gr)
 6. Αποδεικτικό αγγλικής γλώσσας (Proficiency Cambridge ή Μichigan - ή TOEFL 213 και άνω στο computer-based ή 79 και άνω στο Internet-based test ή IELTS (academic test) 5,5 και άνω, τα αποτελέσματα των οποίων κατοχυρώνονται για τέσσερα έτη - ή το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επίπεδο Γ2 «άριστη γνώση» - ή εάν υπάρχει, αποδεικτικό λήψης πτυχίου από αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο το οποίο έχει αναγνωριστεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ- ή πτυχίο Αγγλικής φιλολογίας). Προκειμένου για το TOEFL τα αποτελέσματα πρέπει να αποσταλούν απευθείας από το ETS (Inst. Code 7006, Department Code 78)
 7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν) η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επίσημου δημόσιου ασφαλιστικού φορέα
 9. Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την σελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος στην διεύθυνση http://www.uom.gr ή ν' απευθυνθούν στην Γραμματεία των Δ.Π.Μ.Σ. (κτίριο Η΄, Ισόγειο) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-891514, e-mail:misgrad@uom.gr.

Ο Πρόεδρος του ΔΠΜΣ
Αναστάσιος Α. Οικονομίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής

 

 
       Locations of visitors to this page

Αρχή σελίδας
 
(c) 2001 created by Magnet Internet Services