ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
MASTER IN INFORMATION SYSTEMS (M.I.S)


Τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ανακοινώνουν την έναρξη του δέκατου πέμπτου κύκλου σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στα Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems "M.I.S."), το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα.

Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ. ή ΔΟΑΤΑΠ καθώς και πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2916/2001. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα.

Στο δέκατο πέμπτο κύκλο του προγράμματος που θα αρχίσει το Φεβρουάριο του 2011, θα εισαχθούν περίπου τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι 24 Ιανουαρίου 2011 στη Γραμματεία των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Έντυπη αίτηση (το έντυπο παραλαμβάνεται από τη γραμματεία ή από το δικτυακό τόπο http://www.uom.gr και http://mis.uom.gr),
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
 3. Επίσημο αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος,
 4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.),
 5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ (το έντυπο παραλαμβάνεται από τη γραμματεία ή από το δικτυακό τόπο http://www.uom.gr και http://mis.uom.gr),
 6. Ένα από τα παρακάτω Αποδεικτικά αγγλικής γλώσσας:

  α) TOEFL 213 και άνω στο computer-based ή 79 και άνω στο Internet-based test. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να σταλούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. απευθείας από το ETS. Ο κωδικός για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι 7006 και του Τμήματος (Department Code) είναι 78.

  β) IELTS (academic test) 5,5 και άνω. Tα αποτελέσματα TOEFL και IELTS κατοχυρώνονται για τέσσερα έτη

  γ) Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ)

  δ) Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας

  ε) Εκτός από τους προαναφερόμενους τίτλους πιστοποίησης γνώσης της αγγλικής γλώσσας γίνονται δεκτοί όλοι οι τίτλοι των επιπέδων Γ2/C2 (άριστη γνώση - π.χ. Proficiency) και Γ1/C1 (πολύ καλή γνώση - π.χ. Advanced) - σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης - οι οποίοι γίνονται αποδεκτοί από τον Α.Σ.Ε.Π.

  Τα δικαιολογητικά β, γ, δ και ε θα προσκομίζονται στο πρωτότυπο ή σε αντίγραφο επικυρωμένο από την αρχή που το εξέδωσε.

 7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν),
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν), η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα,
 9. Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

Oι υποψήφιοι θα λάβουν μέρος σε μία ενιαία εξέταση στις 25 Ιανουαρίου 2011 στα εξής αντικείμενα:

 • Βασικές Αρχές Υπολογιστών και Προγραμματισμού, και
 • Πληροφοριακά Συστήματα ΔιοίκησηςΓια περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την σελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος στην διεύθυνση http://www.uom.gr και http://mis.uom.gr ή ν' απευθυνθούν στην Γραμματεία των Δ.Π.Μ.Σ. (κτίριο Η΄, Ισόγειο) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-891514, e-mail:misgrad@uom.gr.

Ο Πρόεδρος του ΔΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Αναστάσιος Α. Οικονομίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής

 

 
       Locations of visitors to this page

Αρχή σελίδας
 
(c) 2001 created by Magnet Internet Services