ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
MASTER IN INFORMATION SYSTEMS (M.I.S)


Τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ανακοινώνουν την έναρξη του δέκατου τέταρτου κύκλου σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στα Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems "M.I.S."), το οποίο οδηγεί: αφενός μεν, στην απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα, αφετέρου δε, στην απονομή διδακτορικού διπλώματος.

Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών, Κοινωνικών, Διοικητικών, Πολυτεχνικών και Θετικών Επιστημών ΑΕΙ καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ. Στο Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα επίσης γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι Α.Τ.Ε.Ι.. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα.

Στο δέκατο τέταρτο κύκλο του προγράμματος που θα αρχίσει το Φεβρουάριο του 2010, θα εισαχθούν περίπου τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι 11 Ιανουαρίου 2010 στη Γραμματεία των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Έντυπη αίτηση (το έντυπο παραλαμβάνεται από τη γραμματεία),
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
 3. Επίσημο αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος,
 4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.),
 5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ (το έντυπο παραλαμβάνεται από τη γραμματεία ή από το δικτυακό τόπο http://www.uom.gr),
 6. Αποδεικτικό αγγλικής γλώσσας (Proficiency Cambridge ή Μichigan - ή TOEFL 213 και άνω στο computer-based ή 79 και άνω στο Internet-based test ή IELTS (academic test) 5,5 και άνω, τα αποτελέσματα των οποίων κατοχυρώνονται για τέσσερα έτη - ή το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επίπεδο Γ2 «άριστη γνώση» - ή εάν υπάρχει, αποδεικτικό λήψης πτυχίου από αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο το οποίο έχει αναγνωριστεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ- ή πτυχίο Αγγλικής φιλολογίας). Προκειμένου για το TOEFL τα αποτελέσματα πρέπει να αποσταλούν απευθείας από το ETS (Inst. Code 7006, Department Code 78)
 7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν),
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν), η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα,
 9. Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

Oι υποψήφιοι θα λάβουν μέρος σε μία ενιαία εξέταση στις 20 Ιανουαρίου 2010 στα εξής αντικείμενα:

 • Βασικές Αρχές Υπολογιστών και Προγραμματισμού, και
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την σελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος στην διεύθυνση http://www.uom.gr ή ν' απευθυνθούν στην Γραμματεία των Δ.Π.Μ.Σ. (κτίριο Η΄, Ισόγειο) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-891514, e-mail:misgrad@uom.gr.

Ο Πρόεδρος του ΔΠΜΣ
Αναστάσιος Α. Οικονομίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής

 

 
       Locations of visitors to this page

Αρχή σελίδας
 
(c) 2001 created by Magnet Internet Services