Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις σε Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

  1. Σαλαβασίδης Π. & Οικονομίδης, Α. (2013) Αξιοποιώντας το εργαστήριο ΣΕΠΕΗΥ: Ηλεκτρονική ψηφοφορία Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» 10-12 Μαϊου, Πειραιάς [View Article]


  2. Σαλαβασίδης Π. & Οικονομίδης, Α. (2013) Στάσεις των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την ηλεκτρονική ψηφοφορία Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής «Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Προκλήσεις και Προοπτικές 12-14 Απριλίου, Θεσσαλονίκη, σελ. 1-10 [View Article]


  3. Σαλαβασίδης, Π.Κ. & Οικονομίδης, Α.Α. (2012) Ηλεκτρονική ψηφοφορία: Η άποψη των μαθητών Πληροφορική & Νέο Σχολείο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής, 30/3 - 1/4, Πάτρα [View Article]


  4. Terpsiadou, M. H. & Economides, A. A. (2009). The use of information systems in the Greek public financial services: the case of TAXIS. Government Information Quarterly, Elsevier, ISSN: 0740-624X. [Impact factor= 0.448 (2006); SJR= 0.044 (2007); H-index= 13]. In press [View Article]


  5. Ataloglou, M. P. & Economides, A. A. (2009). Evaluating European Ministries' Websites. International Journal of Public Information Systems. ISSN 1653-4360. Accepted [View Article]


  6. Chatzopoulos, K. C. & Economides, A. A. (2009). A holistic evaluation of Greek municipalities' websites. Electronic Government, an International Journal (EG), Vol. 6, No. 2, pp. 193-212. Inderscience. ISSN (Online): 1740-7508, ISSN (Print): 1740-7494. [Acceptance rate = 19%; SJR= 0.045 (2007); H-Index = 5 (2007)] [View Article]


  7. Economides, A. A. & Terzis, V. (2008). Evaluating tax sites: An evaluation framework and its application. Electronic Government, an International Journal (EG), Vol. 5, No. 3, pp. 321-344, Inderscience. ISSN (Online): 1740-7508, ISSN (Print): 1740-7494. [Acceptance rate = 19%; SJR= 0.045 (2007); H-Index = 5 (2007)] [View Article]


  8. Terzis, V. & Economides, A.A. (2007) Critical Success Factors for Tax Web sites, In: E-Taxation: State & Perspectives: E-Government in the field of Taxation, J. Makolm & G. Orthofer (eds.), pp. 56-67, Trauner Verlag in its Informatics Series. ISBN: 978-3-85499-191-5 [View Article]


  9. Terzis, V. & Economides, A.A. (2006) Intenet-based tax filling, Proceedings of the First International Conference in Accounting and Finance, ICAF, Thessaloniki, Greece [View Article]